Woensdag 29 november 2023 Doctor Réginald Moreels in Oudenaarde.

Het Christen Forum Vlaamse Ardennen nodig U van harte uit naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele te Oudenaarde, op woensdag 29 november 2023 van 20.00 u tot 21.15 u met Doctor Réginald Moreels. Achteraf krijg je de kans tot ontmoeting met de spreker.
De toegang is gratis..

Engageer u!

Jarenlang was Réginald Moreels als chirurg te vinden in oorlogsgebieden als Rwanda, Irak en voormalig Joegoslavië. De laatste jaren is hij veel in Oost-Congo, waar hij de enige chirurg is voor een miljoen inwoners. In de jaren ’90 was hij staatssecretaris en minister van ontwikkelingssamenwerking, daarnaast was hij medeoprichter en voorzitter van de Belgische tak van Artsen Zonder Grenzen.
Réginald Moreels gelooft niet dat de mens uit zichzelf goed is, daarvoor heeft hij te veel gezien, maar hij gelooft dat de mens goed kan wórden. Dat is volgens hem precies de opdracht en de zin van het leven: gaandeweg een goede natuur opbouwen. Vechten tegen je egoïsme, je angst voor de ander, en je vooroordelen.
“Er zit iets in mij dat zegt: blijven gaan”. Waarom doet hij dat? Wat drijft hem? Een eenvoudige vraag, waarop hij zelf geen eenduidig antwoord heeft. Réginald Moreels is er echter wel van overtuigd dat engagement je doet loskomen van ik-gerichtheid, dat het je in aanraking brengt met de ander, ook met de Ander.
Zijn werk als chirurg in oorlogsgebieden is een sterk voorbeeld van volgehouden engagement. Op deze CF-avond zal ons zijn warme oproep: “Engageer U!” alvast niet ontgaan en wellicht ook bij ons het vuur brandend houden.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor Woensdag 29 november 2023 Doctor Réginald Moreels in Oudenaarde.

3 NOVEMBER – SINT-HUBERTUS EN BROODWIJDING

Vrijdag 3 november om 7.30 uur wijdt pastoor Guy Sint-Hubertusbrood in de kerk van Gavere

De heilige Hubertus leefde in de 8ste eeuw. Hij werd geboren uit een vooraanstaande adellijke familie en huwde op jonge leeftijd. Zijn vrouw stierf kort na hun huwelijk bij de geboorte van hun eerste kind. Omdat hij met dit verlies niet overweg kon, trok Hubertus zich steeds vaker terug in het bos en zocht in de jacht verstrooiing. Volgens de overlevering zag hij op een Goede Vrijdag een hert met een oplichtend kruis tussen het gewei. Dit was voor Hubertus een teken dat hij zijn verdere leven aan God moest geven. Hij werd bisschop van Maastricht en bracht later de bisschopszetel over naar Luik. Omdat St.-Hubertus eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte, hondenbeten, en razernij.

Om zich van deze ziekte te vrijwaren wordt ook nu nog het zogenaamde hubertusbrood gewijd. Vroeger namen de kerkgangers zelf een broodje mee om het te laten wijden. Het moest, na de zegening, droog worden opgegeten alvorens men iets anders mocht eten. Thuis werd het in stukken gebroken en iedereen moest daar een stukje van eten zodat ze beschermd waren tegen hondsdolheid en razernij. Ook de dieren kregen een stukje. Hubertus stierf op 30 mei 727. In 825 werden zijn relieken overgebracht naar de huidige stad Saint-Hubert.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor 3 NOVEMBER – SINT-HUBERTUS EN BROODWIJDING

DE ZONNEPITJES STAAN IN HET JAARBOEK VAN HEEMKRING SCHELDEVELD

Zonnepitjes in de Kinderkribbe anno 1986 – opname van een audiocassette met Marialiederen © Urbain Nachtergaele

In het Jaarboek van ‘Heemkring Scheldeveld’ verscheen een mooi artikel met de historie van ons jeugdkoor DE ZONNEPITJES, geschreven door Urbain Nachtergaele. Wie dit artikel graag zou verkrijgen, kan dit aanvragen door een mail te sturen naar: jolien@cultuurregioleieschelde.be
Het artikel is alleen digitaal verkrijgbaar.

De vaste ploeg: Zr Heleen, organist Urbain en de Zonnepitjes
© Marc PerseynGeplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor DE ZONNEPITJES STAAN IN HET JAARBOEK VAN HEEMKRING SCHELDEVELD

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2023

Op 1 en 2 november viert de katholieke Kerk Allerheiligen en Allerzielen, een dubbel feest van hoop en verbondenheid over de dood heen.

Op 1 november vieren we Allerheiligen, het hoogfeest van alle heiligen, bekend of onbekend. Heiligen zijn mensen zoals wij die Gods aanwezigheid uitstraalden in hun leven. Zij zijn een voorbeeld voor de gelovigen om het evangelie te beleven in het gewone, dagelijkse leven. Tot hen kunnen wij bidden als onze voorsprekers bij God.

Daags nadien, op Allerzielen herdenken en bidden we voor al onze dierbare overledenen. Bidden voor overledenen verbindt ons met hen. Het schenkt troost aan wie achterblijft en doet stilstaan bij de doortocht die ook wij ooit zullen maken van dood naar nieuw leven. Als christenen geloven we dat God alle mensen verwelkomt die leefden vanuit zijn liefde. Dat is de betekenis van verrijzenis, de liefde is sterker dan de dood. Al onze overledenen vormen samen met de heiligen één gemeenschap rondom God. Het is een mooi gebruik dat families op Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof gaan om te bidden voor de doden en hen te bezoeken met een bloem of een kaars.

Herdenkingsvieringen van de overledenen in onze geloofsgemeenschap.
Zaterdag 28 oktober:
18.00 uur kerk Eke: eucharistie met overhandiging gedachteniskruisjes

Woensdag 1 november – Allerheiligen:
09.00 uur kerk Gavere: hoogdagviering met overhandiging gedachteniskruisjes.
10.30 uur kerk Nazareth: hoogdagviering met overhandiging gedachteniskruisjes
15.00 uur kerk Asper: gebedsdienst met overhandiging gedachteniskruisjes.

Donderdag 2 november – Allerzielen
09.00 uur kerk Eke: herdenkingsviering voor alle overledenen van Eke-Groot-Gavere en Nazareth.
Welkom aan ieder van u om al onze dierbaren biddend te gedenken.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2023

HERABONNERING KERK & LEVEN – SAMEN OP WEG

Begin dit jaar verscheen Kerk & Leven in een opgefrist kleedje, met ook inhoudelijke vernieuwingen. Met onze redacties blijven we vanop verschillende niveaus – lokaal en nationaal – als één team samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving.

We doen dit op vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden te betreden. Dit om week na week waardevolle informatie te kunnen brengen over alles wat rondom ons gebeurt, van de eigen parochie tot de grote wereldkerk.

Mogen we ook in het komende jaar samen met u als lezer op weg, trouw aan de boodschap en de weg die Hij ons heeft getoond?

Ook de uitgeverswereld ontsnapt niet aan de langdurige en torenhoge inflatie. De sterk gestegen energie- en grondstofprijzen (waaronder die van papier en inkt), de alsmaar hogere distributieprijzen en de loonindexering moet Halewijn helaas maar onvermijdelijk doorrekenen in de abonnementstarieven.
We beseffen dat de prijsstijging dit jaar meer dan gemiddeld is ten opzichte van de voorgaande jaren. Met de nieuwe tarieven voor een jaarabonnement kunnen we wekelijks een kwaliteitsvol blad in de brievenbus bezorgen.

De aangepaste tarieven (inclusief postverzending in België) voor 2024 zijn:
67 EUR voor een gewoon abonnement en vanaf 69 EUR voor een steunabonnement.

In de tweede helft van oktober gaan de vrijwilligers van Nazareth en Eke opnieuw op pad. Bij de abonnees van groot-Gavere zullen de herabonneringsbrieven net zoals de voorgaande jaren in diezelfde periode in hun bus vallen.

Mogen wij nogmaals aandringen om steeds de gestructureerde mededeling te gebruiken bij betalingen. Als lokale medewerker weten wij aan de hand van deze gestructureerde mededeling feilloos voor welk abonnement een ontvangen betaling bedoeld is (zelfs indien de betaling gedaan werd door iemand anders dan de abonnee zelf). Met dank om hiermee rekening te houden.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor HERABONNERING KERK & LEVEN – SAMEN OP WEG

OKTOBERCAMPAGNE MISSIO – THEMA “DEEL JE VREUGDE”

Oktober is in de hele katholieke kerk de actiemaand van Missio. Dit jaar staat Kameroen in de schijnwerpers. Centraal staat natuurlijk altijd de verkondiging en beleving van het evangelie. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit.

‘Deel je vreugde’ is het motto voor deze missiemaand. Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 18-35) herinnert dit motto aan de vreugde die de twee mannen ervoeren toen ze de Verrezen Heer herkenden tijdens het breken van het brood. Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Missionarissen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft.
In de maand oktober komen katholieke gemeenschappen in actie om de missie van de Kerk in arme gebieden te ondersteunen. Deze solidariteit uit zich niet alleen in materiële hulp, maar ook in gebed. Moge de missiemaand ons helpen deze vreugde van het geloven te herontdekken en te delen.

Kameroen
Een land met potentieel, maar met harde tijden voor de Kerk

Kameroen leeft voornamelijk van de landbouw. Het exporteert o.m. koffie, cacao, ananas, katoen, olie, aluminium en hout. Tot het land geteisterd werd door terreur konden de meeste boeren op het platteland voorzien in de behoeften van hun eigen gezin of familie. Vijf opeenvolgende bedreigingen zorgden voor een ommezwaai: terreur, conflicten met buurlanden, burgeroorlog in de Centraal Afrikaanse Republiek, Covid19 en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Ook de Kerk heeft het moeilijker omdat er minder giften gegeven worden. Onder het terreurbewind hebben de priesters in de stedelijke omgeving en op het platteland het moeilijk om hun werk te doen. Gewapende groepen en bendes maken de wegen en paden te gevaarlijk om te reizen. Materiële hulp is nodig voor de vorming van priesters en leken, voor de verspreiding van het geloof in gebieden waar het onrustig en onveilig is en voor de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van het geweld en de politiek-economische crisis.

De jaarlijke omhaling voor het project is in het weekend van 21-22 oktober. Uw gift heeft een ongelooflijk positief effect omdat ze daar wordt geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. Dank u dat u zich aansluit bij de gelovigen uit de hele wereld die door hun donaties helpen hoop en een betere toekomst te bieden.
U kan ook storten op het rekeningnummer van Missio BE19 0000 0421 1012

Gebed

God, onze Vader,
uw Zoon heeft ons zijn missie toevertrouwd.
Kijk naar ons.
We zijn als de Emmaüsgangers:
mannen en vrouwen
die het soms moeilijk hebben,
mensen met twijfels, met moeilijke dagen.
Onze zorgen en onze vreugde vertrouwen we U toe.
Ga met ons mee op de weg van het leven.
Luister naar onze zorgen, onze vreugde.
Open ons hart voor uw Woord,
doe ook ons hart branden.
Kom aan onze tafel zitten,
open onze ogen om U te herkennen
in het breken van het brood
en in het delen van ons leven.
Vol vreugde zullen we dan opstaan
om uw liefde aan onze wereld te openbaren. Amen.

Théogène Havugimana

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor OKTOBERCAMPAGNE MISSIO – THEMA “DEEL JE VREUGDE”

PROBLEMEN MET HET PAROCHIEBLAD.

Halewijn heeft laten weten dat onze editie door verschillende problemen pas donderdag opgemaakt is en donderdagavond verstuurd is naar B-Post, met de uitdrukkelijke vraag alles vrijdag nog te leveren.

Blijkbaar is dit dus niet overal gebeurd. Begin volgende week zullen alle parochiebladen alsnog toekomen. Onze verontschuldigen van Halewijn!!

Hieronder kan U alsnog het parochieblad bekijken.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PROBLEMEN MET HET PAROCHIEBLAD.

GAVERE: HERFSTBUFFET IN WZC MARIAHUIS 13 EN 14 OKTOBER

Als oudere is het belangrijk dat je bezig blijft om verveling te voorkomen en eenzaamheid tegen te gaan. De opbrengst van het herfstbuffet en de tombola zal integraal gebruikt worden om allerhande activiteiten te kunnen organiseren voor de bewoners.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor GAVERE: HERFSTBUFFET IN WZC MARIAHUIS 13 EN 14 OKTOBER

GELUKKIG SAMEN? SAMEN GELUKKIG!

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen komen koppels samen die even stil willen staan bij de liefde, de eenheid in hun relatie, communicatie…

Tijdens de avonden word je, samen met andere koppels, ontvangen door een koppel op een locatie in de buurt van je woonplaats.
Na een moment van gezellig samenzijn, volgt een korte inleiding. Vanuit dit onderricht krijg je enkele vragen mee om met je partner over uit te wisselen in de week die volgt.

Het traject omvat drie avonden en een weekend, dat best als geheel gevolgd wordt.

Wanneer?
DRIE AVONDEN van 20.00 u. tot 21.45 u.
28 september 2023
12 oktober 2023
26 oktober 2023

en ÉÉN WEEKEND
– op 4 en 5 november 2023

Info en inschrijven:
https://madeforlove.emmanuelvlaanderen.be
Liever eerst kennismaken? Schrijf je nu en neem gratis deel aan de eerste avond. Bevalt ons aanbod je? Dan kan je na afloop aansluiten bij het vervolg van het traject.

Voor vragen en info kan je ook terecht bij:
Sebastian en Hilde Vyaene
Tel. 0486 97 03 09


Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor GELUKKIG SAMEN? SAMEN GELUKKIG!

VREDESWEEK VAN 16 TOT 24 SEPTEMBER

OMHALING WERELDDAG MIGRANTEN/VLUCHTELINGEN in het WEEKEND 23-24 september.

Caritas International helpt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken. Zij strijdt voor een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van elkeen een fundamentele waarde vormt en waarvan de middelen beter tussen alle mensen verdeeld zijn.

De Belgische afdeling van Caritas International haalt haar inspiratie hiervoor bij de christelijke visie op de mens en de maatschappij, gebaseerd op het Evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet van zijn fundamentele rechten kunnen genieten. Toegang tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en degelijke huisvesting moet worden gegarandeerd.

Caritas International België ondersteunt ook de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken. Caritas voert haar missie uit ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, politieke, religieuze of filosofische overtuiging.

Solidariteit en rechtvaardigheid daar draait het om. Deze waarden vormen de kern van alle activiteiten van Caritas International. “Het besef van samenhorigheid, verbondenheid met de andere, en de bereidheid om daarvan de consequenties te dragen zijn meer dan ooit zo belangrijk. Met uw financiële steun wordt onze wereld weer een stukje meer hemel op aarde. Dank voor elke financiële bijdrage.

Storten kan op rekeningnummer BE41 8939 4403 7310 met vermelding “gift”. Bij giften vanaf 40 EUR krijgt u een fiscaal attest.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor VREDESWEEK VAN 16 TOT 24 SEPTEMBER