CENTRAAL KERKBESTUUR GROOT GAVERE

Taak

Het Centraal Kerkbestuur (CKB) is in de eerste plaats een overlegorgaan: enerzijds voor overleg tussen de diverse kerkraden op het grondgebied van de gemeente, anderzijds voor overleg met het gemeentebestuur. Zo heeft het Centraal Kerkbestuur een coördinerende functie bij het indienen van het meerjarenplan, van het budget, van de budgetwijzigingen en van de jaarrekeningen. Verder verleent het administratieve, technische en juridische ondersteuning bij de werking van de kerkraden, en treedt het op bij het overleg met de gemeenteoverheid.

Bevoegdheden

Het Centraal Kerkbestuur vergadert zo dikwijls het nodig is en ten minste eenmaal per kwartaal. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het Centraal Kerkbestuur is bevoegd voor volgende aangelegenheden:

 • Het gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid, het bisdom en het Vlaams Gewest, van het meerjarenplan van de kerkfabrieken en de wijzigingen van het plan;
 • Het gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid van het budget van de kerkraden en de budgetwijzigingen;
 • Het gezamenlijk indienen van de jaarrekeningen van de kerkraden;
 • Het vaststellen van de bijdrage in de werkingskosten van het Centraal Kerkbestuur ten laste van de kerkraden;
 • Het aanwerven van personeel voor het Centraal Kerkbestuur;
 • Het verlenen van administratieve, technische en juridische ondersteuning bij de werking van de kerkraden;
 • De indeplaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkraad voor het indienen van het meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen.

Op verzoek van het Centraal Kerkbestuur of van de gemeentelijke overheid – en in elk geval ten minste tweemaal per jaar – is er een overleg over de aangelegenheden waarvoor het Centraal Kerkbestuur bevoegd is tussen een afvaardiging van het Centraal Kerkbestuur en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of gemeenten in kwestie. In elk geval vraagt het Centraal Kerkbestuur overleg over de meerjarenplannen en de budgetten die worden ingediend bij de gemeenteoverheid.

Samenstelling

 • Door de bisschop aangestelde verantwoordelijke: E.H. Guy Claus
 • Voorzitter: Antoine Schepens – schepens.as@gmail.com
 • Secretaris: Rita Nachtergaele
 • Leden: Luc De Coninck – Jan Vanquaille – Mireille Buyck – Robert Snaet