CENTRAAL KERKBESTUUR NAZARETH

Het centraal kerkbestuur is in de eerste plaats een overlegorgaan. Het centraal kerkbestuur staat in voor het overleg tussen de verschillende kerkfabrieken op het grondgebied van de gemeente en voor de contacten met het gemeentebestuur.

Het centraal kerkbestuur is bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

1° het gecoördineerd indienen bij de gemeente-overheid van een meerjarenplan van de kerkfabrieken en de wijzigingen van het plan;

2° het gecoördineerd indienen bij de gemeente-overheid van het budget van de kerkfabrieken en de budgetwijzigingen;

3° het gezamenlijk indienen bij de gemeenteoverheid van de jaarrekeningen van de kerkfabrieken;

4° het vaststellen van de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur ten laste van de kerkfabrieken;

5° het aanwerven van personeel van het centraal kerkbestuur en het ter beschikking stellen van dat personeel aan de kerkfabrieken;

6° het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de kerkfabrieken;

7° de indeplaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkfabriek voor het indienen van het meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen.

8° het coördineren van het beleid van de kerkfabrieken van de gemeente, in het bijzonder het beleid met betrekking tot het roerend en onroerend patrimonium van de kerkfabrieken van de gemeente, met inbegrip van het bepalen van de prioritaire investeringen;

 

Samenstelling:

Aangestelde van de parochie, lid van rechtswege: E.H. Guy CLAUS

Voorzitter: Luc COLENBIE

Secretaris: Marc PERSEYN

Lid: Eddy DE RIJCKE

Expert: Paul MATTHIJS