OMHALING NOODFONDS BISDOM GENT

Het weekend van 04 en 05 februari 2023 is er de jaarlijkse omhaling voor het Noodfonds Bisdom Gent.
Het Diocesaan Noodfonds vraagt uw bijzonder onze financiële steun. Het Noodfonds is bedoeld om acute hulp te kunnen geven in crisissituaties en bij rampen. Soms wordt het fonds ook ingezet voor hulp aan mensen die crisissituaties zijn ontvlucht en in ons land verblijven.
Het Diocesane Noodfonds is een van de directe uitingen van de solidariteit van de gelovigen van het bisdom Gent.
Daarom graag uw meer dan welkome steun! 
Wil het noodfonds steunen door een overschrijving te doen, dan kan dit op rekeningnummer BE30 3900 9637 4811 van Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent met vermelding ‘Noodfonds’.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor OMHALING NOODFONDS BISDOM GENT

NAAMOPGAVE EERSTE COMMUNIEKANTJES ASPER EN GAVERE

Het weekend van 04 en 05 februari 2023 rond het feest van Maria Lichtmis vieren we in de kerken van Asper en Gavere de naamopgave van onze eerste communiecantjes. Ook zij wensen, net zoals de vormelingen, hun naam te kennen te geven. We zien er naar uit!


Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor NAAMOPGAVE EERSTE COMMUNIEKANTJES ASPER EN GAVERE

OVERHANDIGEN DOOPAANDENKEN GAVERE

In het voorbije pastoraal werkjaar werden nog 8 kindjes in de kerk van Gavere gedoopt. In de zondagviering van 05 februari 2023 zijn die doopouders uitgenodigd om na de viering het doopaandenken mee te nemen om het thuis een mooi plaatsje te geven. Dit eenvoudige aandenken is een symbolische verwijzing naar de opname van hun kindje in de christelijke geloofsgemeenschap.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor OVERHANDIGEN DOOPAANDENKEN GAVERE

FEEST VAN MARIA LICHTMIS – OPDRACHT VAN DE HEER

Ieder jaar op 02 februari, veertig dagen na Kerstmis vieren de christenen Maria Lichtmis. Bij de ‘Presentatie van Christus in de Tempel’ wordt herdacht dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruikelijk dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven.

Wat vertelt de bijbel over de opdracht van Jezus
We vinden het verhaal van de opdracht van Jezus bij evangelist Lucas. Die vertelt dat Maria en Jozef naar Jeruzalem kwamen om het kind daar aan God op te dragen. In de stad woonde een zekere Simeon, die van de Heilige Geest de belofte gekregen had dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien. Hij staat Maria en Jozef al op te wachten in de tempel en herkent die belofte in het kind. Daarop looft hij God met beroemd geworden woorden:

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

Hij zegent Maria ook en zegt: Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan. Hij zal een omstreden teken zijn. Ook door uw ziel zal een zwaard gaan – en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.

In de tempel was er ook een oude vrouw en profetes, met de naam Hanna. Ook zij herkent in Jezus het Licht van de wereld.

Gebruiken op Maria Lichtmis
– Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en waar het nog kan wordt een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis.
Donderdag 02 februari 2023 – 08.00 u. in de kerk van Eke wijding Lichtmiskaarsen.
Allen daartoe uitgenodigd.

– Op die dag of rond deze datum worden in sommige parochies alle gezinnen en families uitgenodigd voor een viering met kinderzegen. Na de viering ontvangen zij het gewijde doopaandenken en een scapulier toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw als herinnering van de opname van het kind in de geloofsgemeenschap.

– Volksgezegde: “Er is geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm”. Op die dag worden traditioneel ook pannenkoeken gegeten. Dit stamt uit de Keltische tijd waar in het begin van februari de zon werd gevierd. De vorm en de kleur van een pannenkoek wordt gezien als een verwijzing naar de zon en dus naar het licht (en dat licht is Christus).


BEZINNING BIJ MARIA LICHTMIS
Het kind,
het leven dat je draagt
mag je aan God toewijden,
want het is door Hem gegeven.

Het leven dat je draagt
ook in de schoot van de gemeenschap
mag je aan God opdragen,
want het is bestemd
om beeld van Hem te zijn.

Alle leven mag je aan God toewijden:
dan moet je nooit alleen de vreugde dragen,
noch de zorgen en de pijn
die het leven met zich meebrengt.

Er is dan altijd Iemand
aan wie je af kan geven,
Iemand die helpt dragen,
Iemand die je Licht is
en die richting geeft.

Wijd het leven toe aan Hem
die heet: Ik zal er zijn.
Want in het leven dat je draagt
wil Hij gebeuren.

Carlos Desoete

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor FEEST VAN MARIA LICHTMIS – OPDRACHT VAN DE HEER

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken met bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aangedragen door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt.

Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goeddoen – om zelfonderzoek van de kerk. Kerken in grote delen van de wereld dienen te erkennen dat zij hebben meegewerkt aan onrecht op basis van afkomst, zowel actief als passief (door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst zijn en waren een oorzaak van de verdeeldheid.

Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat is niet altijd gemakkelijk en zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn volgelingen een rijke belofte: “het koninkrijk van de hemel is voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden”.

Op zondag 22 januari 2023 om 17.00u is er de jaarlijkse oecumenische gebedsviering in de O.L. Vrouw St-Pieterskerk (Sint-Pietersplein, Gent), georganiseerd door het Interkerkelijk Beraad Gent. Met medewerking van het koor Arte Musicale o.l.v. Steve De Veirman. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten bij een glas. GEBED

Drieëne God, Schepper en Vader,
wij loven en danken U.
Uit liefde hebt U de wereld en ook ons geschapen.
Eenheid en liefde mogen wij erkennen in U,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Geef dat die eenheid en die liefde in ons mogen doorstromen.
Inspireer ons tot dialoog en ontmoeting.
Vergeef ons onze onenigheid en kortzichtigheid.
Vergeef ons onze eigenwijsheid en fanatieke gedachten.
Toon ons altijd weer Uw liefde.
Laat die ons vruchtbaar maken.
Moge ons zoeken naar verbinding en eenheid vruchten dragen.
Maak ons steeds weer aandachtig voor Uw woord.
Maak ons steeds bewust van onze verbondenheid
in en door het doopsel.
Geef ons het goede gevoel van verbondenheid met Jezus Christus,
als ranken aan de wijnstok.
Laat christenen en kerken naar elkaar toegroeien.
Breng verzoening tussen mensen en volkeren.
Moge de verbondenheid van alle christenen
bijdragen tot respect en vrede,
in onze omgeving en in heel de wereld,
tot Uw lof en eer. Amen.

(Kan. Henk Larridon, voorzitter West-Vlaamse studie- en werkgroep oeucumene)

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

IN MEMORIUM – ZUSTER MYRIAM

Zuster Myriam © eigen foto van wijlen Zr Myriam

Op zaterdag 06 januari 2023 is Zuster Myriam overleden in het klooster van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo te Gijzegem/Aalst.

Zuster Myriam (Hilda Van Den Abeele) werd geboren te Nazareth op 31 augustus 1930 als vijfde kind in een christelijk landbouwersgezin met 8 kinderen bestaande uit 5 jongens en 03 mei 2023.

Na een aantal jaren in het onderwijs gestaan te hebben in Anzegem, Nazareth en De Pinte, voelde Zuster Myriam de roeping om als kloosterlinge Christus te volgen.

Zuster Myriam ging op zoek naar informatie omtrent de missieorden en koos voor de kloosterorde in Gijzegem.
Op 08 september 1955 trad ze in in het klooster van Gijzegem. Voor haar noviciaat werd ze naar Banneux gestuurd om haar verdere vorming in het frans te volgen. Dit was een rechtstreekse voorbereiding op haar leraarschap in Congo.

Door haar kloostergeloften gaf ze zich aan de Heer en haar medemensen op 01 mei 1957.

In januari 1960 vertrok zuster Myriam samen met 5 medezusters naar Congo. Ze zou er uiteindelijk tot 1987 les blijven geven, ook tijdens de moeilijke jaren met Mobutu, die Congo veranderde in Zaïre.

Zuster Myriam werd ziek en dat betekende het plotse einde van haar verblijf in Congo.
In België verbleef ze achtereenvolgens in de kloosters van haar orde in Asse, Drongen, Frameries om uiteindelijk in Gijzegem terecht te komen om haar laatste jaren door te brengen in dienst van Christus.

Wij willen onze oprechte Christelijke deelneming betuigen aan haar medezusters, aan haar 4 broers die nog in leven zijn en aan haar schoonzussen (waaronder 1 broer en schoonzus uit Nazareth) en aan de rest van haar familie.


Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor IN MEMORIUM – ZUSTER MYRIAM

LAATSTE GROET AAN PAUS EMERITUS BENEDICTUS XVI.

U kan Live beelden volgen vanuit Rome door te drukken op onderstaande foto.

© kerknet

Vanaf vandaag 2 januari 2023 kunnen alle gelovigen een laatste groet brengen aan de overleden Paus Emeritus Benedictus in het Vaticaan. Hij is zaterdag 31 december 2022 overleden op 95 jarige leeftijd. Hij wordt donderdag 5 januari 2023 begraven om 9.30 uur in de Sint Pieter in Rome. Laten we bidden voor de ziele rust van deze Paus.

© Vaticaan
© Vaticaan
© Vaticaan

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor LAATSTE GROET AAN PAUS EMERITUS BENEDICTUS XVI.

PAUS EMERITUS BENEDICTUS XVI (95) OVERLEDEN.

Joseph Ratzinger was de eerste paus in eeuwen die zelf terugtrad, in 2013. Hij stierf op 31 december 2022 in het Vaticaan.

De emeritus paus Benedictus XVI © Vatican Media

In Vaticaanstad is op 95-jarige leeftijd Joseph Ratzinger overleden, van 2005 tot 2013 paus Benedictus XVI. Het nieuws is bevestigd door het Vaticaan. De emeritus paus stierf vrijdagmorgen 31 december om 9u34.

Woensdag had de huidige paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie gevraagd om te bidden voor zijn voorganger. ‘Ik zou jullie willen vragen om een speciaal gebed voor paus emeritus Benedictus. Hij is erg ziek. Om zijn herinnering in stand te houden, en om de Heer te vragen hem te troosten en te steunen’, aldus paus Franciscus.

Emeritus paus Benedictus XVI wordt komende donderdag begraven. Zijn opvolger paus Franciscus zal de uitvaart leiden. DEZE DIENST KAN U VOLGEN DOOR TE DRUKKEN OP DE BOVENSTE FOTO.

Terugtreden

Benedictus XVI, afkomstig uit het Duitse Beieren, werd op 19 april 2005 verkozen tot 265ste paus. Hij volgde daarmee de Poolse paus Johannes Paulus II op. Het pontificaat van Benedictus XVI zou minder dan acht jaar duren: begin 2013 maakte hij bekend dat hij om gezondheidsredenen zou aftreden, eind februari van dat jaar. Naar eigen zeggen had hij geestelijk noch lichamelijk de kracht om zijn functie nog verder uit te oefenen.

Sindsdien woonde de paus in het Mater Ecclesiaeklooster in de Vaticaanse Tuinen. Alleen bij bijzondere gelegenheden toonde hij zich nog in het openbaar en het was duidelijk dat hij fel verzwakt was. De voorbije maanden luidde het dat hij amper nog kon spreken.Paus Paus Franciscus met zijn emeritus paus Benedictus XVI © Vatican Media

Paus Paus Franciscus met zijn emeritus paus Benedictus XVI © Vatican Media

Bron: Kerknet.

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor PAUS EMERITUS BENEDICTUS XVI (95) OVERLEDEN.

EEN NIEUWE JAAR … EEN GESCHENK UIT GODS HAND.

Met Kerstmis en bij het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar steeds alle goeds.

Meer dan anders zal dat ook dit jaar gemeend en hoopvol klinken. Maar het is niet alleen hoop die we uitspreken. We dragen allen een grote verantwoordelijkheid om die wensen te laten uitkomen voor ieder die ons dierbaar is. 

Maar we moeten ook het ruimer plaatje durven zien. De jaaroverzichten vertellen ons dat onze wereld zo hard is geworden. We zien en horen dagelijks op radio en televisie de ruwheid ervan, we lezen elke dag de haatkreten en gruweldaden op de sociale media; we proeven de rivaliteit. Onze samenleving wordt bedreigd. Onze wereld heeft vrede méér dan nodig. Het kerstverhaal dat we onlangs hoorden komt tot leven in kleine daden, te beginnen in eigen omgeving. Die vrede begint met een groet aan elkaar, een blik, een woord, een handdruk aan de man of vrouw in de buurt.

Er zullen mensen moeten opstaan die de kar van vrede willen trekken en gelukkig zijn die er ook maar versterking is nodig. Laten wij als christenen, als Gods Kerk op aarde op die kar springen en samen als gelovige gemeenschap een oase van medemenselijkheid, liefde en vrede uitbouwen.

Moge 2023 voor jullie allen een mooi jaar zijn waarin je mag ontdekken dat God veel om ons geeft en dat Hij bij ons elk moment van de dag te gast wil zijn.

GEBED BIJ HET NIEUWE JAAR

Dank U, Heer,
U geeft mij een gloednieuw jaar.
Geef me wijsheid,
zodat ik een vriend kan zijn.
Geef me een oog,
zodat ik nood om me heen kan zien.
Geef me geduld,
zodat ik kan volhouden.
Geef me dagen,
die gevuld worden met Uw liefde.
Geef me handen,
die zegenen.
Geef me armen,
die omhelzen.
Geef me een hart,
dat liefheeft.
Zoals U,
mij lief hebt,
mij omhelst,
mij zegent,
iedere dag opnieuw. Amen

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor EEN NIEUWE JAAR … EEN GESCHENK UIT GODS HAND.

KERSTMUZE – KERK NAZARETH

Geplaatst in HOME | Reacties uitgeschakeld voor KERSTMUZE – KERK NAZARETH