KERKRAAD GAVERE

De Kerkraad (KR) of zoals vroeger genoemd de Kerkfabriek (KF):

De KR is een openbare instelling onder de voogdij van de bisschop en de burgerlijke overheid. Zijn opdracht is het beheren van de goederen en de materiële belangen van de openbare eredienst. Er is één KR per parochie. Elke gemeente heeft ook een centraal kerkbestuur (CKB), het overlegorgaan met de burgerlijke overheid in de gemeente.

Onze KR kent vijf gewone leden. De pastoor is van ambtswege ook lid.

Het mandaat van een raadslid duurt zes jaar. Zij kiezen een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een dagelijks bestuur (kerkbureel dat ondergeschikt is aan de KR) dat uit drie leden bestaat, behartigt de lopende zaken en doet het voorbereidende werk voor de grote vergadering. Taken van de KR: beheer van goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek, ervoor zorgen dat de parochie haar taken materieel kan uitvoeren inzake liturgie en wat er in het kerkgebouw gebeurt, dossiers opmaken, jaarlijkse begrotingen en rekeningen of begrotingswijzigingen, onderhoud van de kerk, kunstvoorwerpen beschermen en beveiligen, verpachtingen en verhuringen regelen, het goed beheren van het patrimonium, verslagen e.d. doorspelen naar bisdom, gemeente en provincie enz.

Pastoor: E.H. Guy Claus ( van ambtswege)

Voorzitter: Hendrik Vanquaille

Secretaris: Mireille Buyck

Penningmeester: Christine Piens

Leden: Marc De Coninck en Martin Hoste