PAROCHIEPLOEG

Definitie

‘De parochieploeg is een kleine groep van medewerkers (v/m) die samen met de pastoor, en onder zijn leiding, verantwoordelijk zijn voor het algemeen beleid van de parochie.

Taken

De parochieploeg coördineert en leidt de plaatselijk kerkgemeenschap (de parochie) in haar drie pastorale kerntaken: liturgie, verkondiging en diaconie, en heeft daarnaast bijzonder oog voor gemeenschapsopbouw, een integraal medewerkersbeleid en de materiële en financiële zorg voor de parochie.

Daartoe :

  1. ontwikkelt ze een constructieve visie op de Kerk in de wereld van vandaag, en draagt die uit in de parochie;
  2. schuift ze, bij het begin van elk werkjaar, parochiale beleidsprioriteiten naar voor, en formuleert daaromtrent haalbare doelstellingen;
  3. neemt ze het initiatief in het concreet uitbouwen van het kerkelijk jaar;
  4. promoot ze een zo ruim mogelijke betrokkenheid van alle parochianen, en zorgt ze ervoor dat voldoende medewerkers worden aangesproken om een actieve rol te spelen in het kerkgebeuren;
  5. werkt ze aan haar eigen christelijke vorming, en voorziet die ook voor de bredere gemeenschap;
  6. evalueert zij, regelmatig, en met de nodige kritische geest, het kerkelijke leven binnen de parochie, en neemt de nodige stappen om wat goed is te consolideren, en wat voor verbetering vatbaar is te remediëren;
  7. gaat zij na, aan het einde van het werkjaar, of de voorop geschoven doelstellingen werden gerealiseerd, en trekt daaruit de nodige conclusies voor het nieuwe jaar.

Samenstelling

Zijn lid van de parochieploeg:

1.    Leden van rechtswege:

a.    De pastoor;

b.    De diaken(s) die door benoeming aan de parochie verbonden zijn;

2.    Benoemde leden:

a.    Geëngageerde christenen die actief bij het parochiale leven betrokken zijn.

Praktische beschouwingen:

1.    Leden van de parochieploeg zijn nooit afgevaardigden van een welbepaald segment van de parochie (zij het territoriaal of sectoriaal); ieder van hen vertegenwoordigt de  parochiegemeenschap in haar geheel.

2.    Om efficiëntie te verzekeren dient het aantal leden van de parochieploeg beperkt te blijven. Een totaal van maximum tien leden is aangewezen.

3.    Nieuwe leden dienen door een lid van de parochieploeg te worden voorgesteld, en hun lidmaatschap door een absolute meerderheid te worden bekrachtigd.

4.    De leden van de parochieploeg moeten bekend zijn bij de gelovige gemeenschap. Daartoe zullen hun naam en contactgegevens worden gepubliceerd op de dekenale webstek en in de parochiale bladzijden van Kerk & Leven.

5.    Om verstarring tegen te gaan worden leden van de parochieploeg benoemd voor zes jaar, met recht op eenmalige (consecutieve) herbenoeming.

6.    Het staat leden vrij hun ontslag aan te bieden vóór het verstrijken van hun termijn.

7.    Een lid mag enkel ontslagen worden voor zeer ernstige redenen, en het ontslag dient door een twee-derde meerderheid van de ploeg te worden bekrachtigd.

8.    De leeftijdsgrens voor alle leden is 75 jaar.

Beslissingsrecht

Het parochiale beslissingsrecht ligt bij de pastoor. De parochieploeg deelt echter in de beleidsverantwoordelijkheid van de pastoor.

Functioneren

1.    De parochieploeg vergadert in regel eenmaal per maand (maar niet tijdens de zomervakantie).

2.    De pastoor zit de vergadering voor, maar modereert die niet noodzakelijk. Een ander lid van de parochieploeg kan worden aangesteld als moderator.

3.    Een lid van de parochieploeg (maar niet de moderator) zal worden aangesteld als secretaris voor de vergadering.

4.    Het verslag van de vergadering moet binnen zeven dagen na de vergadering worden afgeleverd en bezorgd aan alle leden van de parochieploeg en de dekenale stuurgroep.

5.    Beslissingen van de parochieploeg dienen, zo snel mogelijk na het verspreiden van het verslag, te worden doorgespeeld aan mogelijke andere betrokken partijen.

6.    Vóór het begin van het werkjaar houdt de parochieploeg een plandag, waarop het voorbije jaar wordt geëvalueerd en het komende werkjaar voorbereid. Van alle leden wordt verwacht dat ze aan deze plandag deelnemen.

7.    De parochieploeg ziet er op toe voor zichzelf op gestelde tijdstippen activiteiten te organiseren die de interne cohesie en vriendschapsbanden versterken (bv bezinning, uitstap, etentje, …)

8.    Uitgaven ten laste van de parochieploeg worden gedragen door de parochiekas.

Deze Statuten werden goedgekeurd

op de Plandag van 10 juli 2014, in de Oude Abdij, Drongen.