KERKRAAD ASPER

Bevoegdheid van de kerkraad: het onderhoud en de instandhouding van de kerkgebouw, het beheer van de goederen en de geldelijke middelen, bestemd voor de uitoefening van de eredienst. De kerkraad dient te zorgen voor alle tijdelijke middelen die nodig zijn opdat de parochiale eredienst waardig zou kunnen gevierd worden.
Verder is de kerkraad verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium, zowel van het roerende als van het onroerende, zowel voor het verwerven als vervreemden, of voor het verpachten of beleggen ervan. Van de leden van de kerkraad mag verwacht worden dat zij de kerkfabriek zouden beheren “als een goede huisvader”, m.a.w. dat ze het patrimonium van de kerkgemeenschap met evenveel zorg en toewijding zouden behartigen als hun persoonlijke belangen.

Van rechtswege: E.H. Guy Claus

Voorzitter: Paul Gruwez  –   mail: paul.gruwez@pandora.be

Secretaris: Luc De Vriese

Penningmeester: Martin Peleman

Lid: Joris Van Meirhaeghe

Lid: Marc Naessens