FOTO’S GAVERSE PAROCHIES 2017 – 2018 – 2019 – 2020

11 NOVEMBER – WAPENSTILSTAND

In een serene en ingetogen gebedsdienst met bezinnende teksten en aanspreekbaar decor werden alle burgerlijke en militaire slachtoffers van deze gruwelijke periode herdacht.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN

Telkenmale was er een massa volk op de been om hun dierbaren te gedenken omdat wij blijven geloven in een nieuw en ander leven bij de Heer. Hij die ooit ons leven zal voltooien.

KERSTMIS

Kerstmis blijft nog heel wat harten beroeren en dit is goed. Tijdens de eucharistie hebben we samen gebeden om liefde en vrede want onze wereld heeft daaraan een enorm tekort. Nadien werd bij een natje en een droogje rustig verder gekeuveld. En dat het deugd deed…

MARIA LICHTMIS en KINDERZEGEN

De morgenviering werd verzorgd door onze vormelingen.

In de namiddag werden alle ouders die het voorbije jaar hun kindje(s) lieten dopen uitgenodigd voor de kinderzegen. Maar uiteraard geen Maria Lichtmis zonder pannenkoeken en de allerkleinsten keken met pretoogjes naar de vele kleurrijke ballonnetjes die na de gebedsdienst gretig werden uitgedeeld. Als geloofsgemeenschap wensen wij alle gedoopten een sterke en mooie toekomst onder Gods zegen.

PALMZONDAG – DAG VAN LOF EN EER

Op die dag herdenkt de Kerk dat Jezus met palmtakken feestelijk werd binnengehaald in Jeruzalem. Maar enkele dagen daarna werd Hij verraden, verguisd en ter dood gebracht. Die altijd groene palmtakjes achter het kruisbeeld of op de akker symboliseren dat Jezus de overwinning heeft behaald op het negatieve en het kwade. Na de eucharistie was er voldoende palm voor wie het wenste.

WITTE DONDERDAG

Op deze dag vieren we het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Hij noemt dit “broood” zijn lichaam. Daarna laat Hij ook “wijn”rondgaan en noemt die zijn bloed. Hij doet dat door de bekende instellingswoorden te spreken:

‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgeschonken tot vergeving van zonden.’ (Mt 26, 26-28)

Met deze woorden stelt Jezus het sacrament van de eucharistieien wast daarna de voeten van zijn leerlingen. Daarmee toont Jezus hoe Hij tot het einde dienstbaar wil zijn. Hij geeft zijn leerlingen de opdracht de maaltijd op dezelfde wijze te blijven herhalen en net zoals Hij dienstbaar te zijn aan anderen.

Het Allerheiligste – het lichaam van Christus – wordt na de communie naar een zijaltaar gebracht. Zo geven gelovigen gevolg aan het verzoek van Jezus aan zijn apostelen om samen met hem op de Olijfberg te blijven bidden.

GOEDE VRIJDAG

Op die dag stierf Jezus, onschuldig veroordeeld tot een verschrikkelijke kruisdood omdat hij niet wou ophouden zijn boodschap uit te dragen.

De evangelisten getuigen hoe Jezus eerst door het Sanhedrin en later door de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus verhoord, berecht en veroordeeld wordt. Daarna wordt hij gegeseld en van zijn kleren ontdaan en Hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd gezet Het Romeinse gebruik liet toe dat die dag een gevangene vrijgelaten wordt. Pilatus vindt geen schuld bij Jezus. Opgeruid door zijn religieuze leiders laat het volk Jezus in de steek en wordt Barabbas vrij gelaten. Jezus moet zelf zijn kruis dragen naar Golgota. Daar wordt Hij samen met 2 moordenaars gekruisigd. Een van hen is zozeer onder de indruk van Jezus dat hij zich onmiddellijk bekeert. Als Jezus de geest geeft, komt er duisternis over het land, beeft de aarde en scheurt het voorhangsel van de tempel. Jozef van Arimathea bekomt van Pilatus dat Jezus begraven mag worden en zorgt ervoor dat Jezus neergelegd wordt in een graf dat in de rotsen is uitgehouwen. Daarvoor wordt een grote steen gerold.

Wat is de betekenis van Goede Vrijdag vandaag?

Jezus’ kruis werd het teken van iemand die de wonden en de diepste verlatenheid van de mens kent, maar ook met het verlangen naar leven met vallen en opstaan, met twijfels en de vele rotsblokken. Het kruis is daarom niet enkel aanklacht tegen alle onschuldige lijden, maar ook teken van onverwoestbare hoop en solidariteit, dwars door alles heen.

PAASWAKE

In de liturgie van de paaswake vieren we de kern van ons geloof: Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt.

Na een korte verwelkoming en een wijdingsgebed over het vuur, ontsteekt de voorganger aan dat vuur de Paaskaars als teken van de verrezen Heer, het Licht in de wereld. In deze sterk gedragen symbolische viering hernieuwen alle aanwezigen de doopbeloften gevolgd door de besprenkeling met doopwater.

Omwille van die grote vreugde omdat de Heer is opgestaan uit de dood blinkt deze feestelijke viering uit met een overdaad van licht, kleur, klank, vreugde en muziek.

PAASZONDAG

Pasen vertelt ons de Jezus is opgestaan om Schepper te zijn van al wat leeft en adem haalt. Hij kon zich er niet bij neerleggen dat de zwaksten aan hun lot werden overgelaten, dat geloven niet te zien was in de omgang met elkaar. Hij roept al zijn vrienden, ook ons, op om te gaan vertellen dat Hij die gekruisigd werd en gestorven was, en daarna is opgestaan uit de doden. Pasen vraagt dat wij opstaan en fier zingen en loven dat de Heer is verrezen uit lijden en dood. Laten wij daaruit moet putten voor de toekomst en proberen evangelisch te leven met en voor elkaar.

MEIMAAND – MARIAMAAND

Hoewel haar beeltenis stilaan uit het straatbeeld verdwijnt zijn bedevaartsoorden nog steeds heel populair. Her en der gaan mensen bij Maria en vertrouwen haar hun zorgen en hoop toe, gelovig wetend dat Zij dit alles als Moeder meedraagt en aanbeveelt bij haar Zoon. Laten wij naar Maria kijken en zoals Zij meer vertrouwen op God in ons leven.

2019

EERSTE COMMUNIE

Voor het eerst mochten al deze (b)engeltjes Jezus ontvangen in hun kinderhartje. “Ja, wij willen vriend van Jezus zijn” zongen zij uit volle borst en zij hebben het allemaal goed gedaan.

VORMSEL

Op deze feestelijke dag bevestigen alle vormelingen in deze viering voor God en de geloofsgemeenschap dat zij voortaan hun leven willen richten op Jezus. In de voorbereidende catechese zoeken zij samen met de catechisten hoe ze met elkaar en voor elkaar elke dag meer christen kunnen zijn. Om deze belofte te kunnen waarmaken worden zij door de vormheer gezalfd met chrisma en bidden zij en de geloofsgemeenschap dat Gods adem over hen moge komen. Wij wensen hen veel daadkracht en moge Gods Geest hen daartoe sterken.

SINT-MARTINUSOMMEGANG

Zie map Sint-Martinus met ingescand artikel in parochieblad van ommegang 2019.

SINT-CHRISTIANAVIERING

Eind juli, rond de feestdag van de heilige Christiana, komen traditioneel velen afgezakt naar haar heiligdom op de Rotse in Dikkelvenne. In het rustgevende kader, met liturgisch mooie teksten en liederen, het noveengebed en haar litanie voelen de aanwezigen zich verbonden met deze heilige. Na de viering is er gelegenheid om haar relikwie te vereren.

Wie was Christiana?

Geboren in 715 als Schotse princes, opgevoed in de heidense cultuur bekeerde zij zich tot het Christendom. Ze stak het kanaal over en kwam via de Schelde zo in Dikkelvenne. Overal waar ze halt hield ontsprongen vele bronnen. Tot 1824 stond op de wijk De Rotse, het oude hart van Dikkelvenne de kerk en daar bevond zich ook het kerkhof. In 1895 werd het park heraangelegd en de Christianakapel opgetrokken. Binnenin de kapel bevinden zich meerdere neogotische kunstwerken. Het pronkstuk is het gepolychromeerde retabel boven het altaar. Daarop zien we de heilige Christiana aankomen in Dikkelvenne met haar gevolg. Ze werden gezegend door de heilige Hilduardus en twee diakens. Naast het altaar ziet men ook de beelden van de heilige Christiana en de heilige Hilduardus.

ONZE-LIEVE-VROUW VAN GAVERE 

BISSCHOP LUC VAN LOOY ZEGENT BEELD O.-L.-VROUW VAN GAVERE – 31 mei 2015

In deze feestelijke viering, voorgegaan door onze bisschop, bracht de geloofsgemeenschap heel speciaal hulde brengen aan Onze-Lieve-Vrouw Visitatie.

Het grote witte Mariabeeld (1,79 meter hoog en 154 kilo wegende) dat het afgebroken gedeelte van het vroegere Mariahuis sierde is door de zusters O.-L.-Vrouw Visitatie geschonken aan de Kerkfabriek en de parochie van Gavere. Met goedkeuring van het gemeentebestuur krijgt het Mariabeeld voortaan een ereplaats aan de linkervoorzijde van de hoofdingang van de Sint-Amanduskerk van Gavere. Het mag zo ieder blijvend herinneren aan de 136-jarige aanwezigheid (van 1867 tot 2003) van de Zusters O.-L.-Vrouw Visitatie in Groot Gavere. De zusters, die in 2003 Gavere verlieten, waren vooral actief in het onderwijs en de ouderlingenzorg, maar ook catechetisch of pastoraal. De opstelling en inzegening van het Mariabeeld is dan ook een blijk van dankbaarheid voor het vele goede dat de zusters hier hebben verricht.